Türkiye’nin En Kapsamlı Özel Okul Araştırması

ÖZDER tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Özel Okullar Araştırması” nın amacı, Türkiye’de özel okullara karşı yaklaşımları öğrenmek, özel okul hizmetlerine yönelik görüş ve algıları ortaya koymak, özel okullardan beklentileri değerlendirmek ve tartışmaktır.

Araştırmada, zenginleştirilmiş karma desen kullanılmıştır. Karma yöntem tek bir araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin kullanılmasını ifade etmektedir. Bu doğrultuda, araştırmanın nicel ve nitel boyutu aynı anda yürütülmüştür. Nicel boyutta, özel okullara yönelik yaklaşımlar, algılar ve görüşler hakkında genellemelere ulaşmak amaçlanırken; nitel boyutta özel okullara ilişkin görüş ve düşünceleri derinlemesine anlamak ve irdelemek amaçlanmıştır.