Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

Derneğimiz; 15 Ekim 2010 yılında, aralarında okul kurucusu, okul idarecisi ve çeşitli branşlarda görev yapan öğretmenlerin bulunduğu 22 eğitimci tarafından Ankara’da kurulmuştur.

Etik Kurallar

Derneğimizin tüm üyeleri, üyelikle birlikte alınan etik kurallar ilkesine bağlıdır.

7/24 Üye İletişimi

Tüm üyelerimiz yaşamış olduğu tüm mevzuatsal ve resmi süreçlerle alakalı yöneticilerimizle iletişim kurabilirler.
Amaç Faaliyetler

– Milli ve manevi değerlere bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık ve insanlığın saadeti için her türlü fedakarlıkta bulunabilecek bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

– Üyeler arasında diyalog ve işbirliğini sağlamak.

– Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak.

– Eğitim sisteminin gelişmesini sağlamak için eğitim-öğretim ve yönetim kalitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak.

1) Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmaların yanısıra tüm özel öğretim kurumlarının derneğe üye olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

2) Türkiye’de ve dünyada eğitimcilerin, bilim adamlarının ve ilgili iş adamlarının, dernek amacı doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlamak,

3) Amaçların gerçekleştirilmesi için mer’i mevzuat çerçevesinde her türlü faaliyeti yapmak ve Derneğe “KAMU YARARINA DERNEK” statüsü kazandırmak,

4) Dernek bünyesinde özel okul, dershane, özel eğitim ve kurs alanlarında ayrı ayrı çalışma birimleri ve komiteleri oluşturarak inceleme ve araştırma yapmak,

5) Eğitim sisteminin geliştirilmesi için projeler hazırlayarak ilgili makamlara önermek,

6) Özel öğretim kurumlarını Milli Eğitim Şurası’nda, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili kurul ve komisyonlarında, İl Ücret Tespit Komisyonlarında temsil etmek,

7) Özel öğretim kurumlarının bilgi ve deneyimlerini arttırmaya çalışmak, üyelerine rehberlik yapmak ve aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla ortak hedefler belirleyerek işbirliği yapmak,

8) Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlarla, ticaret ve sanayi odalarıyla, borsalar ve meslek kuruluşlarıyla, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle doğrudan merkez veya şubeler aracılığıyla işbirliği yapmak,

9) Amacın gerçekleştirilmesi ve Derneğin temsil gücünün arttırılması için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya meslek odasına katılmak,

10) Okul öncesi dönemden başlayarak eğitim ve öğretimin her aşamasında vasıflı ve kaliteli insan yetiştirilmesinde, doğrudan veya tamamlayıcı eğitim öğretim alternatifleri sunan özel okullar, özel eğitim kurumları, dershaneler, çeşitli kurslar vb. öğretim kurumlarında milli ve manevi değerlerimize sahip, kişilikli, bilinçli ve araştırmacı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak,

11) Derneğin amacı ve mevzuat çerçevesinde diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

12) Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurulun uygun göreceği yerlerde şube açmak ve yönetim kurulu kararı ile de temsilcilikler açmak,

13) Özel öğretim kurumlarının, her türlü teknik araç, gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, bunları üretmek,

14) İhtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak ve çalışmalarını duyurmak için dergi, bülten, kitap vb. yayınları çıkarmak,

15) Eğitim – öğretim konuları ile ilgili faaliyetler için araştırma raporları hazırlamak, kamuoyu araştırmaları yapmak, ilmi konferans, sempozyum,seminer, toplantı, panel, yarışma, kültürel ve sportif etkinlikler, ödül törenleri, yurt içi ve yurt dışı müşterek geziler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, sergi ve fuarlar organize etmek,

16) Üyeleri arasındaki ihtilafların çözümüne katkı sağlamak,

17) Amaca yönelik uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlarla yardımlaşmak, proje bazında ortak çalışmalar yapmak,

18) Kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren konularda yürürlükteki mevzuat çevresinde ortak projeler yürütmek,

19) Eğitim-öğretim alanında dünyadaki ve Türkiye’deki yeni gelişmeleri izlemek, araştırmak ve mevcut eğitim-öğretim modellerinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için üniversite öğretim üyelerinin, bilim adamlarının, yazar ve düşünürlerin görüşlerini değerlendirmek, araştırma, inceleme raporları hazırlamak ve ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlamak,

20) Eğitim çalışmalarına her alanda destek vermek, araştırmalar yaparak teknik ve donanım yönüyle çağın ilerisinde olmayı hedefleyen öncü ve lider çalışmalar yapmak, var olan çalışmaları geliştirmek amacıyla dernek bünyesinde düşünür ve bilim adamlarının da yer aldığı kurullar oluşturmak,

21) Üye kurumların sayı ve kalitesinin arttırılmasına çalışmak. Eğitimde kalite yönetimi ve eğitim sistemleri konusunda araştırma-geliştirme (ARGE) faaliyetlerini desteklemek, eğitimde kalite anlayışını geliştirmek ve eğitimde  fırsat eşitliği anlayışının uygulamaya geçirilmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar, araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak, uluslararası ilişkiler kurmak,

22) Eğitimde kalite sistemlerinin yaygın bir biçimde uygulanması amacıyla çeşitli kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi, seminer, toplantı vb. faaliyetlerin düzenlenmesi, eğitim kurumlarında kalite denetçilerinin yetiştirilmesi ve belgelendirilmesi çalışmalarını yürütmek. Türkiye ve diğer ülkelerdeki özel öğretim kurumlarının hizmet kalitesinin geliştirilmesi konusunda rehberlik yapmak,

23) Eğitim ve öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı geziler tertiplemek ve uluslararası etkinliklere katılmak,

24) Üye kurumların ihtiyacını karşılamak üzere insan kaynakları merkezi oluşturmak,

25) Öğretmen yeterliliğini artırıcı ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak ve hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,

26) Eğitimin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yurt içi ve yurt dışı lisans ve lisanüstü çalışma yapanları desteklemek, akademisyen ve eğitimcilere destek vermek,

27) İmkanı kısıtlı olan öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak için yardımcı olmak ve burs vermek,

28) Başarılı çalışmaları ile eğitime emek, destek ve gönül vermiş insanlara ödül vermek,

29) Uzman öğreticilerin mesleki haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak,

30) Üye kurumların vermiş olduğu hizmetler doğrultusunda Türkiye geneli ödüllü veya ödülsüz deneme sınavları yapmak,

31) Bilgi, yetenek, resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile bilim şenlikleri veya olimpiyatları ve sportif etkinlikler düzenlemek,

32) Üye kurumların çalışanlarına yönelik toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek,

33) Yabancı dil kurslarının uluslararası standartlarda eğitim verebilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak. Bu doğrultuda programlar hazırlamak veya hazırlatmak,

34) İhtiyaç doğrultusunda eğitim kurumları açmak, kiralamak, devretmek veya bağışlamak,

35) Ders kitapları, soru bankaları ve dergi hazırlamak veya hazırlatmak. Yayınevi, matbaa, ajans kurmak, işletmek veya bu kurumlardan hizmet satın almak. Yazılı, sesli ve görsel medya programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

36) Bilgi-işlem teknolojileri ile ilgili projeler üretmek ve hayata geçirmek için mali kaynaklar sağlamak, eğitimle ilgili bilişim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

37) Şartları kısıtlı il ve ilçelerde, ücretsiz olarak sınavlara hazırlık, kültür, sanat, beceri, yabancı dil, bilgisayar ve meslek edindirme kurslarını özendirici çalışmalar yapmak,

38) Üyeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak, resmi ve özel kurumlara karşı üyelerini temsil etmek,

39) Üyeler aleyhine oluşabilecek haksız rekabetin giderilmesi için mesleki dayanışmayı sağlamak,

40) Üyelerinin yararlanması için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek,

41) Yardımlaşma sandığı kurmak, yardımlaşmayı teşvik etmek ve yardımlaşma organizasyonları ile işbirliği yapmak,

42) Derneğin amaçları ile ilgili olarak iktisadi ve sosyal işletmeler kurmak ve işletmek,

43) Mer’i mevzuat çerçevesinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

44) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

45) Doğrudan üye kurumların aleyhinde olmasa bile reklam, ilan ve asılsız haber yoluyla öğrenciyi ve veliyi yanıltıcı beyanla haksız rekabette bulunan kurumları yasal takip konusu yapmak,

46) İthal ders araç-gereçlerinin gümrük ve diğer harçlardan muaf tutulması için çalışmalar yapmak,

47) Özel eğitim ve öğretim kurumlarının açılmasını ve işletilmesini teşvik etmek amacıyla bu kurumlara arsa, bina, eklentiller tahsisi, her türlü vergi ve KDV indirimi, sigorta primi ve benzeri yasal yükümlülüklerinin azaltılması için çalışmalar yapmak,

48) Özel eğitim ve öğretim alanında gelişmiş ülke standartlarına erişilmesi amacıyla devlet desteğini artırıcı projeler geliştirmek.

Sepetinizde ürün bulunmuyor.