Üyelik İşlemleri

“Özel okul, özel öğretim kursu, özel eğitim kurumları gibi özel eğitim-öğretim kurumları ile bu kurumların bünyesindeki şubelerin veya kuruluşların yönetim kurulu başkanları, kurucuları veya yönetim kurulu kararı ile yetkilendirilmiş temsilcileri kuruluşları adına”, “eğitim-öğretim alanında katkıları olabilecek akademisyenler, bilim adamları, düşünürler, iş adamları ve benzeri özellikteki şahıslar ise bireysel olarak” bu derneğe üye olabilir.

Bünyesinde birden fazla şube veya kuruluş bulunan tüzel kişilerin yöneticileri veya çalışanı, isterlerse ayrı olarak gerçek kişi şeklinde asıl üye olabilirler. Tüzel kişilik adına üyelik halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirilen kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlığı veya temsil görevi sona erdiğinde, kuruluş adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Üyelik başvurusu dernek başkanlığına yazılı olarak yapıldığında, dernek yönetim kurulu bunu en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirir.

Başvurusu kabul edilen ve giriş ödentisi makbuz karşılığı alınan üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak asil üyenin haklarındandır.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile derneğin şube başkanları Genel Merkez Genel Kurulu’nun tabii üyesidirler. Ayrıca, işbu tüzüğün ilgili maddeleri çerçevesinde seçilmiş şube delegeleri de Genel Merkez Genel Kurulu’na şubelerini temsilen katılırlar ve oylarını kullanırlar.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile aşağıda yazılı olan görevlerde daha önce bulunmuş kişiler veya halen bu görevi sürdürmekte olanlar, derneğin iki üyesinin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Buna göre; Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Milli Eğitim Bakanları, YÖK başkanları, ÖSYM Başkanları, MEB Müsteşarları, Özel Öğretim Genel Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürleri, Devlet ve vakıf üniversite rektörleri ve dekanları, TBMM Milli Eğitim Komisyon Başkanlığı yapmış olanlar ile eğitim dünyasına katkıları olan kişiler onursal üye olabilirler. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Dernek organları dışında sayılan Danışma Konseyine seçilebilecekleri gibi, derneğin muhtelif faaliyet ve komisyonlarında görev alabilirler. Onursal üyelik için asil üyelikte istenen “kurucu veya kuruluş temsilcisi olma” ve ikamet ile talep formu doldurmuş olması şartları aranmaz.

Her üyenin (gerçek ya da tüzel kişi) derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

T.C. Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları koşulu aranır. Onursal üyeler için Türkiye’de ikamet koşulu aranmaz.

Yazılı Üyelik Başvurusu

Başvuru

Yazılı Üyelik Başvurusu

Dernek Yönetim Kurulu

Başvuruyu en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirir.

Başvuru Kabul Edildiğinde

Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak asil üyenin haklarındandır.

Üye’nin Hakları

Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak asil üyenin haklarındandır.

Onursal Üyelik

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile aşağıda yazılı olan görevlerde daha önce bulunmuş kişiler veya halen bu görevi sürdürmekte olanlar, derneğin iki üyesinin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Onursal Üyelerde İkamet

Onursal üyeler için Türkiye’de ikamet koşulu aranmaz.

T.C. Vatandaşı Olmayanlarda Üyelik

T.C. Vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları koşulu aranır.